Írásbeli felvételi tudnivalók

A kijavított felvételi dolgozatok megtekintése és észrevétel benyújtása:

 A központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója a vizsgázókat az iskola honlapján, valamint az írásbeli vizsga megkezdése előtt a vizsga helyszínén tájékoztatja arról, hogy hol és mikor tekinthetik meg az iskola által kiértékelt dolgozatokat, és tájékoztatást ad az értékelésre vonatkozó észrevételek megtételének szabályairól.

A kijavított dolgozatok megtekintését az EMMI rendelet 35. § (4)-(5) szerint kell lebonyolítani, azaz a megtekintéshez az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.

Megtekintés időpontja: 2024. 01. 26. péntek 8.00 – 16.00-ig, helye: Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, Budai út 43

 A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni.

  1. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – a vizsgaszervező intézményben írásban adhatja le. (2024. január 29. 16.00 óra) Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.
  2. Az értékelő lapok átadására vonatkozó határidő független a megtekintésre előírt határidőtől. Az értékelő lapok átadására − a megtekintési lehetőséget követően − legkésőbb 2024. február 9-én kerülhet sor.

 

Fellebbezéssel kapcsolatos eljárásrend:

 Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

 Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38. § (9) bekezdése szerinti fellebbezést a hivatalnak (OH) címezve – 3 napon belül – írásban közli a vizsgát szervező iskolával, azaz a fellebbezést a vizsgát szervező iskolában kell benyújtani.

A határidő elmulasztása jogvesztő, a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

  1. Az iskola a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt, egy munkanapon belül megküldi az OH-nak.